Regulamin

Regulamin serwisu

REGULAMIN PINEZKOWO.PL – NOWEJ PLATFORMY DLA SPRZEDAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH

 1. O PINEZKOWO.PL
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Pinezkowo.pl, będącego ogólnopolską platformą handlową dla sprzedających i kupujących („Platforma”).
  2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń sprzedaży na Platformie („Ogłoszenia”), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
  3. Właścicielem Platformy jest Pinezkowo.pl.
 2. BRAK OPŁAT I PROWIZJI
  1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
  2. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
  3. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
 3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  2. Użytkownikami Platformy mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Spółka nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
  5. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
  6. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);
   3. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu;
   4. Korzystania z  Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
   5. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Spółkę.
  7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
  8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.
  9. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
  10. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
  11. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
   1. z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika;
   2. z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Spółkę, w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
   3. z chwilą zakończenia działalności Platformy;
   4. w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.
  12. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie Pinezkowo.pl wymaga każdorazowo pisemnej zgody Spółki.
  13. Ponadto działania o których mowa w par. 3 pkt. 12 nie mogą naruszać postanowień Regulaminu serwisu Pinezkowo.pl, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów Spółki oraz Ogłoszeniodawców.
  14. W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający słuszny interes Spółki.
  15. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce.
 4. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
  1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Prezentowane na stronach Platformy Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Dodanie Ogłoszenia nie wymaga rejestracji ani logowania się.
  4. Rejestracja następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia. Użytkownik otrzymuje e-mailem login i hasło do konta, które umożliwia mu zarządzanie swoim Ogłoszeniem, jego usunięcie lub dokonywanie w nim zmian.
  5. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącej pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów, nieruchomości lub pojazdu. Ta sama rzecz nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.
  6. Użytkownik zobowiązuje się, że prawidłowo oznaczy swoje Ogłoszenie, jako Ogłoszenie osoby fizycznej nie prowadzającej działalności gospodarczej lub jako Ogłoszenie przedsiębiorcy (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
  7. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.
  8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w Ustawie "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).
  9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać:
   1. Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
    1. Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
    2. Numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW
    3. Elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (ramki, napisy, wyróżniki)
   2. obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych
  10. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
  11. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ogłoszeń, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Spółkę byłoby nielegalne.
  12. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ogłoszeń, o ile takie Ogłoszenia są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
  13. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
   1. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych);
   2. Ogłoszeń bez podanej ceny;
   3. Ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub danymi innego przedsiębiorcy.
  14. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na Platformie:
   1. Ogłoszeń świadczenia usług, wynajmu i dzierżawy;
   2. Ogłoszeń pracy;
   3. Ogłoszeń wymiany;
   4. Ogłoszeń bezpłatnego wydania rzeczy (darowizny);
   5. Ogłoszeń o charakterze towarzyskim;
   6. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
   7. Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie konta/postaci etc.
  15. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
  16. Zamieszczenie Ogłoszenia sprzedaży psa lub kota dopuszczalne jest jedynie przez przedstawciela hodowli zarejestrowanej w organizacji społecznej, która w swych statutowych celach ma hodowlę rasowych psów lub kotów. Ponadto do sprzedaży dopuszczone są jedynie zwierzęta posiadajace rodowód. W celu potwierdzenia posiadanych praw w zakresie obrotu w treści Ogłoszenia musi znaleźć się nazwa oraz adres stowarzyszenia/organizacji, a także nazwa miotu z którego pochodzi zwierzę. Pinezkowo.pl zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszenia sprzedaży nie spełniającej w/w wymogów. Na wniosek Pinezkowo.pl hodowca zobowiązuje się przedstawić dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Ogłoszenie zostanie uznane za niezgodne z prawem i usunięta z serwisu.
  17. Spółka może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie.
  18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.
  19. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
  20. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.
  21. Spółka zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
 5. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ
  1. Rzeczy wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.
  2. Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania)
  3. Zabrania się wystawiania na sprzedaż:
   1. Żywności;
   2. Napojów alkoholowych;
   3. Papierosów i wyrobów tytoniowych;
   4. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;
   5. Produktów leczniczych lub wyrobów farmakologicznych;
   6. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej;
   7. Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
   8. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu;
   9. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
   10. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko;
   11. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa;
   12. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich;
   13. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów;
   14. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.
 6. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Spółka rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
  2. Spółka rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
  3. Spółka nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
  4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
  5. Spółka w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  6. Spółka może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Adres e-mail podawany przez Użytkowników zamieszczających Ogłoszenie jest niewidoczny dla Użytkowników Platformy.
  7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
  8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.
 7. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
  1. Serwis Pinezkowo.pl umożliwia promowanie Ogłoszeń.
  2. Dostępne są następujące opcje promowania:
   1. Wyróżnienie na liście Ogłoszeń
    • Ogłoszenie promowane wyróżnione jest na tle innych Ogłoszeń poprzez umieszczenie elementu graficznego „Wyróżnione” zarówno na liście Ogłoszeń jak i na widoku szczegółów.
    • Powyżej listy Ogłoszeń prezentowane są cztery Ogłoszenia promowane wylosowane spośród wszystkich Ogłoszeń promowanych spełniających bieżące kryteria wyszukiwania. Losowanie odbywa się przy każdym odświeżeniu strony.
    • Promowanie można wykupić na okres 7 lub 30 dni
    • W przypadku promowania Ogłoszenia przez 30 dni, co 7 dni Ogłoszenie automatycznie jest odnawiane - pojawia się na początku listy wyszukiwania
   2. Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej
    1. w "Galerii ogłoszeń"
     • W "Galerii ogłoszeń" na stronie głównej prezentowane są wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją "galeria ogłoszeń" w zestawach po 5
     • Kolejność Ogłoszeń uzależniona jest od daty wyróżnienia, od najdawniej wyróżnionego, przy czym pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które na pierwszym miejscu pojawiały się najrzadziej.
     • Ustalanie kolejności dokonywane jest co 15 minut
     • Wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją "galeria ogłoszeń" będą również prezentowane na liście Ogłoszeń do której prowadzić będzie odnośnik znajdujący się przy galerii na stronie głównej
    2. jako "Oferty dnia"
     • W elemencie "Oferta dnia" prezentowane są wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją przy czym w jednym momencie widoczna jest tylko jedno z nich, a przejrzenie kolejnych możliwe jest z wykorzystaniem przycisków nawigacji
     • Kolejność Ogłoszeń uzależniona jest od daty wyróżnienia, od najdawniej wyróżnionego, przy czym pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które na pierwszym miejscu pojawiały się najrzadziej.
     • Ustalanie kolejności dokonywane jest co 1 godzin.
  3. Ceny wyróżnienia na liści Ogłoszeń uzależnione są od:
   • kategorii do jakiej należy Ogłoszenie
   • okresu na jaki następuje promowanie
   • wybranego kanału płatności
  4. W przypadku stwierdzenia przez moderatora faktu zamieszczenia Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii przy domniemaniu, że intencją było pomniejszenie opłaty za wyróżnienie Ogłoszenie może zostać usunięte, a opłata za wyróżnienie ulec przepadkowi.
  5. Ceny poszczególnych usług promowania zawarte po wybraniu planu
  6. Dostępne opcje płatności wraz z cenami prezentowane są również w procesie promowania Ogłoszeń.
  7. Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniania Ogłoszenia niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
  8. Wszystkie prezentowane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Operatorem płatności jest 
  10. Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. W przypadku opóźnienia odpowiedzi systemu bankowego Użytkownika skutkującej zakończeniem sesji informacja o dokonanej płatności może pojawić się w systemie z opóźnieniem.
  11. Pinezkowo.pl nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Pinezkowo.pl nie ma wpływu na i nie ponosi odpowiedzialności za ew. prowizje wynikające z indywidualnych umów Użytkownika z bankiem lub wystawcą karty płatniczej.
  12. Pinezkowo.pl udostępnia możliwie szeroki wachlarz form płatności, jednocześnie nie odpowiada za czasową niedostępność kanałów płatności ze względu na niedostępność systemu bankowego lub limity czasowe lub kwotowe nałożone prze bank lub operatora płatności
  13. Promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji, a czas usługi biegnie od momentu jej aktywacji.
  14. Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte lub oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
  15. Opłata za promowanie Ogłoszenia usuniętego ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym regulaminem nie będzie zwracana. O fakcie i przyczynach Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W razie usunięcia naruszeń Ogłoszenie zostanie przywrócone na łamy serwisu jako promowane.
  16. W przypadku Ogłoszeń dodawanych przez niezalogowanego użytkownika aktywacja Ogłoszenia wyróżnionego nie jest konieczne. Ogłoszenie będzie automatycznie aktywowane po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji.
 8. POŁĄCZENIE Z SERWISEM SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”
  1. Użytkownik posiadający konto na serwisie społecznościowym Facebook („Facebook”) dostępnym pod adresem www.facebook.com, może skorzystać z funkcjonalności „Połącz się z Facebookiem” („Facebook Connect”), nazywanej dalej („FC”).
  2. Korzystanie z funkcjonalności FC jest opcjonalne.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania funkcjonalności FC zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszym Regulaminie.
  4. Warunkiem skorzystania z funkcjonalności FC jest posiadanie konta w serwisie Facebook, a tym samym akceptacja postanowień regulaminu serwisu Facebook.
  5. Użytkownik korzystający z funkcjonalności FC zobowiązuje się do nie wykorzystywania w tym celu konta Facebook należącego do innej osoby ani konta utworzonego przy użyciu nieprawdziwych danych.
  6. Użytkownikowi połączonemu z Facebook Platforma umożliwia:
   1. zamieszczenie Ogłoszeń na aplikacji Facebook.com/Pinezkowopl („Aplikacja”),
   2. publikowanie informacji o zamieszczanych Ogłoszeniach na tablicy (wall),
   3. dzielenie się informacjami o Ogłoszeniach z innymi użytkownikami (share),
   4. oznaczanie Ogłoszeń własnych i innych użytkowników, jako lubionych (like).
  7. Edycja lub usunięcie Ogłoszenia z Platformy jest jednoznaczne z edycją lub usunięciem Ogłoszenia z Aplikacji.
  8. Korzystając z funkcjonalności FC Użytkownik wyraża zgodę na pobranie z Facebook i wykorzystanie przy dodawaniu i prezentowaniu swojego Ogłoszenia danych w postaci:
   1. Imienia,
   2. Nazwiska,
   3. Adresu e-mail,
   4. Zdjęcia.
  9. Adres e-mail użytkownika nie będzie publikowany w Aplikacji ani na Platformie.
  10. Dane, o których mowa w ust.9 b) –d), nie będą widoczne przy prezentacji Ogłoszenia dla Użytkowników, którzy nie mają konta w serwisie Facebook.
  11. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji udostępnionych przez innych użytkowników Facebook wyłącznie w celu korzystania z Platformy i Aplikacji, a w szczególności w celu zapoznania się z Ogłoszeniami i nawiązania kontaktu z użytkownikami zamieszczającymi Ogłoszenia. Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek informacji i danych, jakie zostały udostępnione przez innych użytkowników, w szczególności danych o powiązaniach pomiędzy użytkownikami Facebook, do celów innych niż wymienione wyżej.
  12. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowanych Ogłoszeń oraz ich zawartość, w tym za ich zgodność z regulaminem serwisu Facebook.
  13. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkownika przez pracowników Facebook, a w szczególności za usunięcie informacji, które nie są zgodne z regulaminem Facebook.
  14. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte przez Facebook w stosunku do Użytkownika na podstawie zamieszczanych przez niego Ogłoszeń i ich treści.
  15. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie działań właściciela serwisu Facebook wobec Użytkownika, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu do usług związanych z kontem w serwisie Facebook, jak również za opóźnienia i utrudnienia w korzystaniu z w/w usług.
  16. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie na potrzeby prawidłowego działania Platformy informacji pobranych za pośrednictwem Facebook API z jego konta Facebook. Szczegółowa i aktualna lista informacji pobieranych z Facebook przedstawiana jest Użytkownikowi do akceptacji podczas pierwszego połączenia z wykorzystaniem natywnych mechanizmów Facebook oraz w dowolnym momencie we właściwym panelu zarządzania kontem Facebook.
  17. Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do cofnięcia pozwolenia na wykorzystanie informacji zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu mechanizmów Facebook lub poprzez zgłoszenie wycofania zgody w formie pisemnej Spółce. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy cofnięcie uprawnień spowoduje brak możliwości świadczenia przez Platformę funkcjonalności opartych o Facebook Connect jego konto na Platformie będzie traktowane jak konto niepołączone.
  18. W przypadku pisemnego zgłoszenia wycofania zgody powinno ono zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, dokładny adres do korespondencji, adres URL powiązanego konta Facebook. Złożenie zgłoszenia na piśmie będzie skutkować całkowitym odłączeniem konta w serwisie Pinezkowo.pl od konta Facebook z wszystkimi tego konsekwencjami w terminie do 7 dni od daty skutecznego doręczenia zgłoszenia.
  19. Postanowienia rozdziałów IV, V oraz VI stosuje się również Ogłoszeń zamieszczanych w ramach Aplikacji.
 9. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest spółka Pinezkowo.pl  (zwana w niniejszym rozdziale jako „Administrator”).
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Platformy i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.
  3. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Udostępnienie danych jest dobrowolne i wiąże się jedynie z zamieszczaniem Ogłoszeń na Platformie.
  4. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych (dane obligatoryjne):
   1. Imię
   2. Region (województwo)
   3. Miejscowość
   4. Adres e-mail
  5. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać dodatkowe dane w formularzu dodawania Ogłoszeń, które są opcjonalne:
   1. Nazwisko
   2. Ulica
   3. Telefon
   4. Identyfikatory komunikatorów internetowych
  6. Użytkownikom Platformy ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w zakresie, w jakim zostały podane przez Użytkownika w formularzu dodawania Ogłoszeń z wyjątkiem adresu e-mail, który pozostaje niewidoczny dla Użytkowników korzystających z Platformy.
  7. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych mu przez innych Użytkowników Platformy wyłącznie w związku z korzystaniem z Platformy, komunikowaniem się z innymi Użytkownikami oraz zawieraniem z nimi transakcji.
  8. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w formularzu dodawania Ogłoszeń danych osobowych innych osób lub danych osobowych, które są nieprawdziwe.
  9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika:
   1. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
   2. kontrahentom handlowym w zakresie, jaki jest wymagany dla prawidłowego wykonania przez nich czynności wynikających z zobowiązań umownych wobec Spółki, pod warunkiem, że zawarli oni ze Spółką odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych.
  11. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
  12. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora lub korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach konta tworzonego na Platformie. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Platformy Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy.
  13. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres Administratora: admin@pinezkowo.pl.
 10. Polityka cookies
  1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: Pinezkowo.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swojczyckiej 38; 51-501 Wrocław.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści reklamowych) bez identyfikacji użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu
   3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym momencie
   4. emitowania reklam serwisu Pinezkowo.pl w innych serwisach internetowych w sieci Google Adsense za pomocą mechanizmu remarketingu
  5. Rodzaje plików cookies:
   1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
    • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
    • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   2. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
    • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w procesie logowania;
    • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
    • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
    • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
    • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
    • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
   3. Zarządzanie cookies
    • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
    • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, w tym w szczególności systemów Google Analytics i DoubleClick.
  7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/, w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych producentów oprogramowania:
  8. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą "Ustawień reklam" dostępnych pod adresem: https://www.google.com/settings/ads po zalogowaniu do konta Google.
 11. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@pinezkowo.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Spółka rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Spółkę rozpatrywane.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Platformy z zastrzeżeniem, że publikacja Ogłoszeń zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Platformy.
  2. Usługodawca zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.